درباره ما

واحد رژيم درماني تحت نظارت متخصصین تغذیه و بر طبق آخرين يافته‌هاي اين علم به ارائه خدمات رژیم درمانی می‌پردازد. در اين بخش كليه رژيم‌هاي غذايي بر اساس روش Exchange System تنظيم مي‌شوند كه در آن فرد مي‌تواند پس از دريافت رژيم و ليست جانشيني‌ غذاها، به راحتي و بدون هيچگونه محدوديتي نسبت به جايگزين كردن غذاهاي روزانه خود اقدام نمايد. از ويژگيهاي بسيار مثبت در اين روش آن است كه طي آن فرد نياز به تهيه غذاي جداگانه نسبت به غذاي خانواده نداشته و صرفاً مقدار غذاي مصرفي هر فرد تعيين مي‌شود و به همين دليل فرد مي‌تواند به راحتي و بدون هيچ مشكلي رژيم خود را در مكانهاي مختلف از جمله مهمانيها رعايت كند. از آنجايي كه پاسخ بدن افراد به رژيم غذايي متفاوت مي‌باشد، رژيم‌هاي غذايي تنظيم شده براي افراد به دو مرحله تقسيم مي‌شوند كه عبارتند از:

 1) رژيم ارزيابي: در اين مرحله رژيم غذايي اوليه براي فرد تنظيم و ارسال مي‌شود كه فرد به مدت 1 ماه‌ آن را رعايت مي‌كند. در اين مرحله به همراه رژيم غذايي، فرمهاي ارزيابي رژيم نيز براي فرد ارسال مي‌شود كه بايد در طي اين دوره يك ماهه تكميل و در پايان براي واحد رژيم درماني ارسال شود.

2) رژيم نهايي: در اين مرحله و با توجه به فرمهاي ارزيابي ارسالي توسط فرد، رژيم غذايي نهايي براي وي تنظيم و همراه با ليست جانشيني‌ غذاها ارسال مي‌شود.

روش دريافت رژيم غذايي

 پست الكترونيك: در اين روش با تكميل و ارسال فرم مربوطه، رژيم غذايي به آدرس پست الكترونيك فرد ارسال مي‌شود.

هزينه صدور رژيم غذايي

هزينه صدور رژيم غذايي 100000 ريال مي‌باشد كه مي‌توانيد به يكي از روشهاي ذكر شده در قسمت پرداخت وجه نسبت به واريز آن اقدام نمائيد. لازم به ذكر است كه پس از پرداخت وجه بايد نسبت به تكميل فرم پرداخت وجه اقدام نمائيد. لازم به ذکر است که هزینه فوق فاقد مالیات بر ارزش افزوده (VAT) می‌باشد.

زمان ارسال رژيم

رژيم غذايي حداكثر تا 24 ساعت پس از تائيد واريز وجه به آدرس پست الكترونيكي شما ارسال مي‌شود. در مواردی که پس از گذشت این مدت زمان، رژیم غذایی بدست شما نرسید، می‌توانید از طریق تلفن و یا پست الکترونیک موضوع را پیگیری نمائید.

بازپرداخت وجه

با توجه به ماهیت رژیم ارسالی، انصراف و بازپرداخت وجه صرفاً تا قبل از زمان ارسال رژیم غذایی امکانپذیر بوده و پس از آن امکان بازگشت وجه وجود ندارد. پس از انصراف، وجه مورد نظر طی 24 ساعت به شماره کارت اعلامی از طرف شخص واریز می‌گردد (لازم به ذکر است که درخواست انصراف باید از طریق ایمیلی که در فرم درخواست رژیم اعلام شده است صورت گرفته و کارت بانکی نیز به نام شخص متقاضی باشد).